Výlet do duše Bratislavského taxikára

Bratislava v týchto dňoch pripomína ulice 80-tychrokov. Žiadne dopravné zápchy, zdržania, cesty sú poloprázdne a pre taxikárov brázdiacich cesty je to najhoršie obdobie plné neistoty a mizerných tržieb. Od  decembra, kedy bola hojnosť práce a zárobkov je už ďaleko. Frustrácia taxikárov narastá dĺžkou státia na stanovisku bez zákazníka a  hlavou  mu prebiehajú rôzne myšlienky: ,,ako je možné, že ja musím dodržiavať zákon, musím mať koncesnú listinu so zapísanou ŠPZ vozidla, na ktorom vykonávam taxislužbu, keď ho mám poškodené  a nemôžem pracovať, tak teda nezarábam.Musím mať taxameter, registračnú pokladnicu, musím mať STK na každý rok, každé dva roky metrológiu a každých päť rokov psychologické testy,,. 

 

Ako je možné, že sú tu ,, VYVOLENÉ,, taxislužby, ktoré jazdia za dumpingové ceny, využívajú vodičov pracujúcich na čierno,  neplatia dane, porušujú viacero zákonov - a nikto ich nerieši. Ako je možné, že štát mňa zašnuruje zákazmi čo nemôžem a VYVOLENÍ majú pokoj, nikto ich nekontroluje, nikto ich nepokutuje?

Taxikári nie sú hlúpi. Surfujú po internete a vedia si vygoogliť čokoľvek, čo potrebujú. Tak si našli, aké sú sankcie za neoprávnené podnikanie na Slovensku. Keby náhodou niekto z kompetentných čítal tento článok odporúčam mu pozrieť stránku www.taxitrend.sknájde tam celý článok aj so sankciami. Odporúčam si to prečítať aj tým stovkám vodičov v týchto taxislužbách čo ich čaká, keď prestanú byť VYVOLENÍ.

Peter Fitoš

Vodičom vozidla taxislužby môže byť podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba. Z uvedeného vyplýva, že zákon pripúšťa len dve možnosti:

 • vodič bude v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas (čiže na pracovnú zmluvu - bude zamestnancom),
 • alebo bude prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba (čo v danom prípade znamená, že bude na jeho meno vydaná koncesia).

S pozdravom

Ing. Hana Jurkovičová, PhD.

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Štátny dopravný úrad

Námestie slobody 6

810 05  Bratislava

 

 

 

Sankcie za neoprávnené podnikanie uložené podľa živnostenského zákona

Podľa živnostenského zákona sa pri ukladaní pokút prihliada na fyzické osoby a právnické osoby rovnako. Výška pokuty závisí od predmetu neoprávnene vykonávanej činnosti. Ak je neoprávnene vykonávaná činnosť, ktorá je predmetom:

 • voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 1 659 eur,
 • remeselnej alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 3 319 eur.

Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania. Právo uložiť pokutu môže zaniknúť. Pre začatie konania o uložení pokuty za neoprávnené podnikanie platí prekluzívna lehota, a to 1 rok odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní živnostenský úrad dozvedel a 5 rokov od času keď k neoprávnenému podnikaniu došlo alebo neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

Trestný čin neoprávneného podnikania

Neoprávnené podnikanie je podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov trestným činom hospodárskym. Výška trestu závisí okrem iného od spôsobenej škody, ktorou je majetkový prospech získaný neoprávneným podnikaním. Ak škoda neprevyšuje sumu 266 eur, nejde o trestný čin. Fyzická osoba môže byť potrestaná odňatím slobody až na 8 rokov. Výška trestu podľa rozhodujúcich skutočností je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Výška trestu (odňatie slobody)

Rozhodujúce skutočnosti

do 1 roka

 • škoda spôsobená neoprávneným podnikaním v malom rozsahu (viac ako 266 eur)

6 mesiacov až 3 roky

 • neoprávnené podnikanie bolo vykonávané závažnejším spôsobom (napríklad dlhší čas)
 • osoba použila iného ako pracovnú silu (napríklad zamestnala osobu na vykonávanie neoprávneného podnikania)
 • neoprávneným podnikaním získala osoba väčší prospech (viac ako 2 660 eur)
 • osoba, ktorá neoprávnene podniká je verený činiteľ

1 rok až 5 rokov

 • neoprávneným podnikaním bola spôsobená značná škoda (viac ako 26 600 eur)

4 roky až 8 rokov

 • neoprávneným podnikaním bola spôsobená škoda veľkého rozsahu (viac ako 133 000 eur)
 • osoba neoprávnene podnikala ako člen nebezpečného zoskupenia

V osobitných prípadoch súd môže rozhodnúť aj o zákaze vykonávať podnikateľskú činnosť (napríklad prevádzkovať živnosť) na 1 rok až 10 rokov. Počas tejto doby nemôže fyzická osoba prevádzkovať živnosť, avšak živnostenské oprávnenie nemusí zaniknúť a fyzická osoba môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti po uplynutí zákazu.

Právnické osoby môžu byť sankcionované podľa živnostenského zákona (prípadne iných právnych predpisov), teda môže im byť uložená pokuta až do výšky 3 319 eur.