1.APRÍL

1.apríl nie je len deň vtákov, ale aj deň, kedy vstupuje do platnosti nový cestný zákon a to si taxikári  v ňom vylobovali dobrú „vtákovinu“. Po 30 rokoch musia zaznamenávať všetky telefonické alebo aplikačné objednávky a aj tržby z nich. Zákon im prikazuje, citujem: 

"§ 29 Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa taxislužby a prevádzkovateľa dispečingu

j.) poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonal prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,"

Rozmenené na drobné, dispečing preberie objednávku a je povinný ju uchovať pre potreby oprávnených zástupcov štátnych orgánov. Prebraním tejto objednávky vodičom - prevádzkovateľom taxislužby, vzniká povinnosť po ukončení jazdy vydať doklad o jazdnom a následne túto sumu zaregistrovať cez virtuálnu registračnú pokladňu na DÚ. Že nič nové? To určite... Doteraz nemal dispečing povinnosť uchovávať objednávky, lebo teoreticky ani neexistoval. Dispečing nebola živnosť. No  od 1. 4. už je a vzniká tu priestor na krížovú kontrolu, čo doteraz, nebolo možné. Až na spoločnosť HOPIN, ktorá svojou aplikáciou predbehla aj Uber, či taxiFy. V Hopine vodiči už niekoľko rokov preberajú objednávku cez aplikáciu, ktorá im automaticky strháva poplatok za prebratú objednávku a tak kontrolné orgány im túto krížovú kontrolu môžu vykonať už dlhšie.

1.apríl v tomto prípade splnil očakávania... A poučenie? Kto druhému jamu kope, sám do nej padne. Len v tomto prípade nevieme, kto tú jamu vlastne vykopal :)